Informacje o projekcie

Cele projektu:
Internacjonalizacja firmy Jacek Czekaj Glamour na rynku perspektywistycznym Chin.

Planowane efekty:
Zwiększenie przychodów pochodzących z eksportu, podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych, uzyskanie doradztwa, udział w misji zagranicznej.

Wartość projektu: 120 000,00 zł brutto 

Wkład Funduszy Europejskich: 100% wydatków kwalifikowanych realizacji Projektu tj. 120 000,00 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR- 03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.